Hubzilla Documentation:

Contents

Regulamin serwisu

Regulamin portalu internetowego H1.HUBZILLA.PL

Ostatnia modyfikacja 5 października 2021

W skrócie

 • Portal H1.HUBZILLA.PL ma charakter testowy (wersja beta) w związku czym mogą jeszcze występować jakieś źle działające funkcje i jakieś niedogodności.
 • Usługodawcą jest Grupa "Isfera", którą reprezentuje Andrzej Budziński (szczegóły w części zasadniczej Regulaminu). Jest on również administratorem tego Portalu.
 • Użytkownikiem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 • Świadczenie usług na portalu H1.HUBZILLA.PL polega na udostępnieniu użytkownikom funkcjonalności platformy Hubzilla.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego i netetykiety. W szczególności nie wolno mu:
  • posiadać na Portalu więcej niż jedno konto,
  • wykorzystywać Portalu do działaności przestępczej,
  • rozpowszechniać pornografię i treści mogące wzbudzać powszechne oburzenie,
  • w sposób świadomy rozpowszechniać nieprawdę, szczególnie w celu siania niepokojów społecznych,
  • hejtować, spamować, trolować i realizować inne tego typu działania,
  • wykorzystywać swoje konto do działalności marketingowej,
  • działać na szkodę Portalu i Usługodawcy.
 • Administrator może zablokować konto użytkownika, który łamie Regulamin.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą portalu społecznościowego, zlokalizowanego w domenie h1.hubzilla.pl ("Portal"), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Portal (dalej "Odwiedzający", "Czytelnicy") oraz użytkowników zarejestrowanych na Portalu (dalej "Użytkownicy", "Usługobiorcy").

1.2. Usługi świadczone są przez Grupę ISFERA.ORG, reprezentowaną przez Andrzeja Budzińskiego, posługującą się adresem pocztowym: FUP Kraków 1 skr. 41, 31-151 Kraków, ul. Rynek Kleparski 15 i adresem e-mail: admin@hubzilla.pl (dalej "Usługodawca"), jako ich wkład do [projektu Hubzilla](https://hubzilla.org).

1.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ust.8 ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

2. Usługi i korzystanie z usług

2.1. Świadczenie usług polega na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z funkcjonalności platformy Hubzilla, która jest hostowana przez Usługodawcę jako portal społecznościowy federacyjnej sieci Zot i Fediverse, tak jak określono to w ofercie.

2.2. Szczegółowy zakres funkcjonalności obsługiwanych na Portalu jest opisany na stronie Dostępne funkcjonalności.

2.3 Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do wykonywania działań sprzecznych z prawem polskim, naruszać niniejszy Regulamin i zasady netetykiety. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:

a) posiadać na Portalu więcej niż jedno konto,

b) prowadzić działań takich jak hejtowanie, trollowanie, spamowanie, lub podszywać się pod inne osoby;

c) publikować treści naruszających prawa innych osób, w tym prawa człowieka i prawa własności intelektualnej;

d) publikować treści celowo wprowadzające w błąd, oszukańcze, dyskryminujące, szerzące nienawiść, podżegające do przemocy;

e) publikować treści pornograficzne lub obsceniczne w kanałach publicznych;

f) rozsyłać szkodliwe oprogramowanie lub podejmować działania mające na celu zakłócenie działania Portalu;

g) wykorzystywać swoje konto do działalności marketingowej.

2.4. Warunki świadczenia usług zależą od typu konta jakie posiada Użytkownik na Portalu i określone są w ofercie.

2.4.1. Konto "Start" jest przyznawane automatycznie każdemu Użytkownikowi w wyniku pomyślnej rejestracji i jest ważne 3 miesiące.

2.4.2. Konto "Standard" jest przyznawane automatycznie każdemu posiadaczowi konta "Start" po 3 miesiącach, jeśli prowadził on swoje kanały bez naruszania Regulaminu. Jest to konto bezterminowe.

2.4.3. Konto "Firmowe" jest przyznawane członkom Stowarzyszenia ISFERA, zgodnie ze Statutem i odrębnym regulaminem.

2.5. Korzystanie z usług Portalu jest bezpłatne w zakresie konta "Start" i "Standard", co nie wyłącza możliwości wprowadzenia pewnych dodatkowych usług płatnych lub kont płatnych lub dobrowolnych form dofinansowania projektu albo też ograniczenia dostępu do usług w zakresie jakichś kont do określonych grup użytkowników. W razie wprowadzenie takich rozwiązań, Użytkownik każdorazowo otrzyma w tym zakresie stosowną informację, umożliwiającą mu podjecie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych i dokonaniu dobrowolnych wpłat.

2.6. Usługodawca zastrzega, że może wprowadzić ograniczenie w ilości nowych Użytkowników.

2.7. Usługodawca zastrzega, że funkcjonowanie Portalu może zostać zamknięta bez podania przyczyn. W takim przypadku, Użytkownicy zostaną powiadomieni o tym fakcie z miesięcznym wyprzedzeniem, co ma umożliwić im odzyskanie wszystkie swoich danych przechowywanych na Portalu lub przeniesienie ich na inne portale sieci Zot.

3. Rejestracja, członkostwo, zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

3.1. Użytkownikiem Portalu może zostać osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji, zakończoną skutecznym założeniem konta.

3.2. Przed zarejestrowaniem się trzeba zapoznać się z niniejszym Regulaminem i dokumentami związanymi.

3.3. Aby się zarejestrować, trzeba:

1) wypełnić formularz znajdujący się pod adresem URL https://hubzilla.pl/register;

2) zaakceptować niniejszy Regulamin przez zaznaczenie na "Tak" pola oświadczenia: "Mam ponad 18 lat i akceptuję Regulamin tego Portalu";

3) przesłać ten formularz klikając przycisk "Zarejestruj się";

4) potwierdzić chęć rejestracji klikając specjalny odnośnik zawarty w treści wiadomości e-mail, którą się otrzyma na podany przez siebie adres e-mail.

3.4. Zatwierdzenie wniosku rejestracyjnego odbywa się automatycznie, ale może zostać wstrzymane, jeśli ilość otrzymanych wniosków rejestracyjnych będzie zbyt duża.

3.5. W wyniku pomyślnej rejestracji, skutkującej założeniem konta "Start" i automatycznym utworzeniem domyślnego profilu i kanału Użytkownika, następuje zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, w myśl ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3.6. Konto Użytkownika może zostać zablokowane jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik:

a) narusza postanowienia Regulaminu,

b) nie zalogował się do Portalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

c) posiada więcej niż jedno konto - w takim przypadku blokowane są wszystkie jego konta.

3.7. Po zablokowaniu konta, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail z prośbą o wyjaśnienie w ciągu 3 dni sytuacji, która spowodowała zablokowanie konta. Jeśli złożone wyjaśnienia nie będzie satysfakcjonujące lub Usługodawca nie otrzyma odpowiedzi na zawiadomienie o zablokowaniu konta (kont), zostanie wysłana wiadomość e-mail do Użytkownika z wezwaniem do pobrania przez niego swoich danych, w terminie 7 dni, po czym jego konto, kanały, profil i związane dane zostaną usunięte z Portalu.

3.8. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez niego samego albo dokona to Usługodawca w trybie opisanym w ust. 3.7. Usunięcie konta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

3.9. Jeśli Usługodawca zablokuje przekszatłcenie konta "Start" w konto "Standard", to postępuje sie tak, jak opisano to w pkt. 3.7.

4. Zamieszczanie i publikowanie treści

4.1. Na Portalu można zamieszczać i publikować dowolne treści, z zastrzeżeniem ust. 2.3.

4.2. Treści, które mogą wzbudzić powszechne oburzenie lub sprzeciw, **muszą być udostępniane tylko zawężonemu gronu Użytkowników** i być publikowane z oznaczeniem "NSFW" (Not Safe For Work). Dotyczy to też treści "Tylko dla dorosłych".

4.3. Użytkownik jest zobowiązany do monitorowania publikacji swoich treści i moderowania komentarzy zamieszczanych do nich przez innych Użytkowników.

5. Licencje i prawa do treści

5.1. Wszystkie dane umieszczone przez Użytkownika w Portalu, zarówno w postaci plików jak i treści wprowadzonych przez niego do bazy danych Portalu (dalej "Treści Użytkownika") są jego własnością i tylko on decyduje o sposobie ich udostępniania oraz publikowania.

5.2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest oryginalnym autorem Treści Użytkownika i posiada do nich wyłączne prawa, w tym prawa do udzielania wszystkich praw i licencji określonych w niniejszym Regulaminie, albo ma prawo do publikowania Treści Użytkownika, których nie jest twórcą, bez zaciągania przez Usługodawcę zobowiązań wobec osób trzecich ani powstawania odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania takich praw i licencji.

5.3. Publikacje Treści Użytkownika podlegają Licencji CC BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach). Użytkownik oświadcza, że dobrowolnie udziela tej licencji na wszystkie publikowane przez siebie Treści Użytkownika oraz zapewnia że licencja ta nie narusza praw autorskich osób trzecich do tych Treści Użytkownika.

5.4. Wszelkie prawa do materiałów stanowiących część Portalu (w tym między innymi projektów, tekstów, grafik, obrazów, filmów, informacji, aplikacji, oprogramowania, muzyki, dźwięków oraz innych plików, ich kompilacji i aranżacji), z wyjątkiem Treści Użytkownika oraz udziałów w nich, zwane łącznie "Materiałami Portalu", stanowią w relacjach między Użytkownikiem a Usługodawcą własność Usługodawcy oraz zewnętrznych licencjodawców Usługodawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez pobieranie i używanie Materiałów Portalu.

6. Wyłączenie gwaracji

PORTAL I MATERIAŁY NA PORTALU SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SEWISU NA WŁASNE RYZYKO. PONADTO, CHOCIAŻ USŁUGODAWCA STARA SIĘ ZAPEWNIAĆ JAK NAJLEPSZE USŁUGI, NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE BĘDĄ ZAWSZE DZIAŁAŁY BEZ OPÓŹNIEŃ, PRZERW ANI NIEDOCIĄGNIĘĆ. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

7. Odpowiedzialność

7.1. Odpowiedzialność za Treść Użytkownika ponosi wyłącznie Użytkownik, który tą treść umieścił, opublikował lub udostępnił. Obejmuje to również jego odpowiedzialność za szkody jakie mogą powstać w wyniku rozpowszechniania szkodliwych plików (cyberprzestepstwo), rozpowszechniania treści nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych lub dyskryminacyjnych lub naruszających prawa autorkie.

7.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego interakcję z innymi użytkownikami Portalu i innymi osobami, z którymi wchodzi w kontakt poprzez Portal. Usługodwca niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność za działania Użytkownika lub osób trzecich związaną z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega prawo do interwencji, ale nie ma obowiązku zarządzania sporami między Użytkownikiem a pozostałymi użytkownikami Usługi.

7.3. Jako Użytkownik, zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, obowiązków, roszczeń, żądań, szkód, kosztów i wydatków, w tym zasadnego honorarium adwokata, powstałych w związku z:

a) korzystaniem i uzyskiwaniem przez Ciebie dostępu do Portalu;

b) naruszeniem przez Ciebie dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw własności lub praw do prywatności bądź jakiejkolwiek umowy z osobą trzecią;

d) jakimikolwiek Treściami Użytkownika lub informacjami na Twoim koncie lub innymi informacjami publikowanymi lub udostępnianymi przez Ciebie w Portalu bądź za jego pośrednictwem. W odniesieniu do niniejszej części terminy "Użytkownik" lub "Ty" obejmuje wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Portalu za pomocą Twojego hasła;

e) przestępstwem cybernetycznym;

f) awarią lub incydentem zaistaniałymi u dostawcy infrastruktury hostingowej;

g) innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy.

7.4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom aplikacje internetowe zgodnie z licencjami obowiązującymi dla tych aplikacji a Użytkownik zgadza się na postanowienia tych licencji, w tym na klauzule dotyczące wyłączenia odpowiedzialności autorów i dystrybutorów oprogramowania za szkody jawne i dorozumiane spowodowane w wyniku używania tego oprogramowania i przyjmuje do wiadomości, że klauzule te rozciągają się też na Usługodawcę, zwalniając go z odpowiedzialności za takie szkody

7.5. Portal może zawierać odesłania do treści zamieszczonych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Portalu zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

8. Reklamacje i pomoc techniczna

8.1. Reklamacje i zgłaszanie problemów dotyczących funkcjonowania Portalu lub prośby o pomoc techniczną w zakresie usług świadczonych na Portalu (zwane wszystkie "zgłoszeniami serwisowymi") powinny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres support@hubzilla.pl.

8.2. Zgłoszenia serwisowe powinna zawierać datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń lub problemów. Będą one rozpatrywane najszybciej, jak to możliwe.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9.2. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzenia zmian lub poprawek w niniejszym Regulaminie w dowolnej chwili, wedle własnego uznania, a Użytkownik zgadza się, że takie zmiany lub poprawki będą go obowiązywać. Jeśli zmiany wpływają na korzystanie z Portalu przez Użytkownika lub jego prawa, zostanie on powiadomiony najpóźniej dwa tygodnie przed wejściem w życie zmian. O ile nie określono inaczej, dalsze korzystanie z Portalu po publikacji zmian stanowi akceptację i zgodę na wspomniane zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje tych zmian, przysługuje mu prawo do rezygnacji z korzystania z Portalu zgodnie ust. 3.8 Regulaminu.

9.3. Integralną częścią niniejszego regulaminu są dokumenty:

Polityka prywatności